Algemene voorwaarden

Het reisprogramma:

Op de website staat een globale beschrijving van iedere groepsreis.  Het daadwerkelijke programma is altijd afhankelijk van de weersomstandigheden en passen we zoveel mogelijk aan aan de wensen en mogelijkheden van de groep.  

Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Byzondere reizen gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.stogarant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl. Bij elk (reis)aanbod van Byzondere reizen wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads). Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Byzondere reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Byzondere reizen niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Betaling en betalingstermijn

De eerste aanbetaling bedraagt 100 euro als je langer dan een halfjaar voor de reis boekt. Een halfjaar voor aanvang van de reis vragen we je (de rest) van de helft van de reissom te betalen. De andere helft van de reissom dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis te zijn voldaan. Hiervoor krijg je een betaalverzoek van STO Garant. 

Annulering

Bij annulering door de deelnemer korter dan zes maanden, doch langer dan een maand voor de aanvang van de reis, is de deelnemer de helft van de bijdrage verschuldigd. Bij annulering door de deelnemer korter dan een maand voor het begin van de reis, is de deelnemer de gehele bijdrage verschuldigd. Bij een annulering langer dan een halfjaar voor aanvang van de reis is een bedrag van 100 euro verschuldigd.

Byzondere reizen kan tot uiterlijk 20 dagen voor aanvang van de reis annuleren en de deelnemer de voor de reis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn ingeval:

  1. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de reisbeschrijving vermelde minimumaantal.
  2. ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Aansprakelijkheid

De deelnemer aan een groepsreis is aansprakelijk voor schade die door eigen handelen of door handelen van zijn mede reisgenoot(en) aan de eigendommen van Byzondere Reizen of aan derden wordt toegebracht. 

Byzondere Reizen is niet aansprakelijk voor schade, welke wordt geleden door deelnemers of mede groepsgenoten gedurende de duur van, en in verband met deze overeenkomst, behoudens voor schade als gevolg van opzet of grove schuld. Evenmin is Byzondere Reizen aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de hier bedoelde schade.

Verzekering

De reissom is exclusief de kosten voor een reis- en annuleringsverzekering. De deelnemer(s) wordt dringend geadviseerd tijdig een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Ontbinding

Elk der partijen is bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, indien wederpartij zich niet aan zijn/ haar verplichtingen van deze overeenkomst houdt, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

Dieetwensen

Om de dieetwensen door te geven verzoeken we persoonlijk contact op te nemen via telefoon of mail. Afhankelijk van de dieetwensen verrekenen we mogelijk een kleine vergoeding.